วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง

วัดตันตยาภิรม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิิดสามัญ มีอายุประมาณ  119 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนท่ากลาง 

ประวัติความเป็นมา

วัดตันตยาภิรม เป็นวัดยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างในสมัยกลางรัชกาลที่ 5 เป็นวัดเล็กที่มีเรื่องราวเท่าที่สืบค้นได้ ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.2425 ท้องถิ่นนี้เรียกว่่าบ้านบางรัก เมืองตรัง   

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ทางราชการได้ถือเอาวัดนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา จนปี 2476 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์เป็นประมุข พิธีการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาจึงได้ยุติไป

วัดตันตยาภิรม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2463 เนื้อที่มีความยาว 3 เส้น กว้าง 2 เส้น ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2472  โดยวัดตันตยาภิรม มีเนื้อตั้งวัดทั้งสิ้น 9 ไร่ 76 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 2898 เล่ม 29 หน้า 1098 อำเภอเมืองตรัง 

ลำดับเจ้าอาวาสวัดตันตยาภิรม ที่สืบค้นได้ดังนี้

1.  เจ้าอธิการขาว (หลวงพ่อขาว)

2.พระปลัดแสง

3.พระอธิการขำ

4.พระภิกษุวิมล (รักษาการ)

5.พระราชสารโสภณ (ช้วน ปุณฺณมหาเถร) พ.ศ. 2491-2531

6.พระวิสุทธิศีลาภรณ์ (สำเริง สุทธสีโล ตุลยะสุข )พ.ศ. 2531 -2544

7. พระครูอาทรกิตยานุกูล ปัจจุบัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,883