5 ประชุมผ่านระบบ ZOOM Meetingเรื่องการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5

**วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 13.30น. นางสาวอมร สะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และข้าราชการที่รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประชุมผ่านระบบ ZOOM Meetingเรื่องการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดพังงา ” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9  ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,322